Gedragsregels

Gedragsregels

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

BV Slotermeer vindt het belangrijk om een veilig sportklimaat te bieden aan al haar leden, daarom onderschrijft zij de volgende gedragsregels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport.

In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zit je ergens mee? Bel gratis het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90. Bezoek de website: www.https://centrumveiligesport.nl/ of e-mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Vertrouwenscontact persoon (VCP)

BV Slotermeer heeft een vertrouwenspersoon voor de jeugd en senior afdeling. Dat is Daan Specht, hij is sinds enkele jaren speler bij onze verenigng en hij speelt op de dinsdag en zondagavond.

BV Slotermeer wil een vereniging zijn waar voor alle leden een veilig sportklimaat geboden wordt en er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Naast beleidsregels kent onze vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP), die door het bestuur is aangesteld en door het NOC*NSF is gecertificeerd.
De VCP heeft binnen de vereniging een neutrale positie.
De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag.
De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. Hij neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting het bestuur.
Tevens kan door tussenkomst van de VCP het registratiesysteem Seksuele intimidatie NOC*NSF worden geraadpleegd. Dit systeem wordt geraadpleegd door de vertrouwenspersoon bij het vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF bij een onderbouwde verdenking tegen een van de leden of vrijwilligers van BV Slotermeer en wanneer een onbekende zich aanmeldt als vrijwilliger.

Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

 • seksuele intimidatie;
 • agressie en (verbaal) geweld;
 • pesten;
 • discriminatie.

Als het nodig is verwijst de VCP door naar de vertrouwenspersoon (VP) van de Badminton Nederland of NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon staat de melder/klager bij in een eventueel vervolgproces. (Tuchtrecht of strafrecht). Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Met de vertrouwenscontactpersoon kan contact worden opgenomen via vertrouwenspersoon@bvslotermeer.nl

Badminton Nederland heeft een VCP voor alle leden van aangesloten verenigingen, voor meer informatie: www.badminton.nl/leden/speler